BÌA SÁCH  

   BOOK COVERS  /  08-9 & 04-10 HB6 (2006)

 

WEB.: TRAN XUAN AN'S WORKS (BOOKS)

Poet / writer & researcher

Twenty one published-books

(poem; novel; essay; research; critical contribution on history, literature...

The HCM City Literature-writer Association member

 

 author's copyright

           

 

                                                                                                               

 

 

http://www.tranxuanan-writer.blogspot.com

http://tranxuanan-writer.blogspot.com

 

tác phẩm

TRN XUÂN AN

 

http://www.tranxuananwriter.blogspot.com

http://tranxuananwriter.blogspot.com/

&

http://www.tranxuanan--writer.blogspot.com

http://tranxuanan--writer.blogspot.com/

 

 

 

 

___________________________________________________

___________________________________________________

 

 

 

 

hidden hit counter

 

WEBSITE TRAN XUAN AN

http://c.1asphost.com/TrXuanAn/web_index.htm

 

 

Trang chủ    |   Tác phẩm    |    Tác giả     |    Hình ảnh    |   Liên lạc    |    Góp ý

 

 

 

 

 

 

 

 

                

CHÂN THÀNH CẢM ƠN   Google,

    Dotster, Yahoo & MSN ...

HOST, SEARCH & CACHE

 

 

 

 

 

 

LINKs for SEARCHING:

 

Tcđt. Giao Diem

BBCVietnamese.com

Luan Hoan & Song Vinh

 

MSN Search

Google Search

Yahoo Search

 

 

Trở về trang chủ

 

 

 

SƠ ĐỒ WEBSITE TRẦN XUÂN AN

 

 

Bộ phận tự động đếm số lượng lần mở trang

chỉ được đặt ở một ít trang, không phải ở

toàn bộ tất cả các trang thuộc "Web.  /  TXA.'s works (books)"

này, và cũng chỉ bắt đầu tính từ ngày 09-3 HB6 ( 2006 ) . . .

Thực sự, ngày khởi đầu xây dựng "Web.  /  TXA.'s works (books)"

là khoảng đầu tháng 11 HB5 ( 04-11-2005 ).

Riêng trang chủ ( main page ) này, được thực hiện vào ngày :

01 tháng 5 năm HB6 ( 2006 ).

 

 

 

 

                                                                                              Trần Xuân An © 2006 Copyright                                                                                                                 

 

 

Đu trang

Trở về trang chính

Web. Tác phẩm Trần Xuân An

 

_____________

 

FOR READING

Website Trần Xuân An

 VIEW ==> ENCODING ==> WESTERN EUROPEAN (WINDOWS)

or

VIEW  ==>  ENCODING  ==>  UNICODE (UTF-8)

-----  AUTOMATIC  ENCODING  -----

 

______________________________

 

BÌA SÁCH

---  PHÁC HỌA Ý TƯỞNG ---

 

BÌA 1 (cuốn 1)

 

 

 

 

 

TRẦN XUÂN AN

 

 

NGUYEÃN VAÊN TÖÔØNG 
(1824 - 1886), 
MOÄT NGÖÔØI TRUNG NGHÓA

 

 

KHẢO LUẬN VỀ MỘT VÀI KHÍA CẠNH SỬ HỌC

 

 

 

 

nhà xuất bản

thanh niên

2006

 

 

 

 

 

 

 

BÌA 4 (cuốn 1)

 

 

 

 

 

 

 

TRẦN XUÂN AN

 

NGUYEÃN VAÊN TÖÔØNG 
(1824 - 1886), 
MOÄT NGÖÔØI TRUNG NGHÓA

 

KHẢO LUẬN

VỀ MỘT VÀI KHÍA CẠNH SỬ HỌC

                                            

nxb. THANH NIÊN

2006

 

 

                          

 

NGUYỄN

VĂN TƯỜNG

(1824 - 1886)

- THƠ -

VÀI  NÉT VỀ

CON NGƯỜI,

TÂM  HỒN

& TƯ TƯỞNG 

    

trần xuân an

biên soạn

(khảo luận, chú giải...)

& nhiều tác giả

 

chưa xuất bản sách in giấy

 

 

                                    

 

TRẦN XUÂN AN

                                   

TIỂU SỬ

BIÊN NIÊN

PHỤ CHÍNH

ĐẠI THẦN

NGUYỄN

VĂN TƯỜNG 

(1824 - 1886),

kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa thực dân Pháp

 

                             

                 

                             

 

  NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN  2006

 

                                                                                      

                                                                               Giá:

 

 

 

 

BÌA THỬ NGHIỆM

(cuốn 1)

 

 

 

TRẦN XUÂN AN

 

 

 NGUYEÃN VAÊN TÖÔØNG 
(1824 - 1886), 
MOÄT NGÖÔØI TRUNG NGHÓA
 

                    

KHẢO LUẬN VỀ MỘT VÀI KHÍA CẠNH SỬ HỌC

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà Xuất bản

THANH NIEÂN

 

 

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

 

BÌA 1 (cuốn 2)

 

 

 

                                                                                                         

        TRẦN XUÂN AN        

 

 

                                                                                              

 

                                                  

                                                                                                                    

 

 

TIỂU SỬ

BIÊN NIÊN

 

PHỤ CHÍNH ĐẠI THẦN

NGUYỄN VĂN TƯỜNG 

(1824 - 1886),

kẻ thù không đội trời chung

 của chủ nghĩa thực dân Pháp

 

                                                             

                                                                         

 

 

            NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN  2006

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 BÌA 4 (cuốn 2)

 

 

 

             TRẦN XUÂN AN

                                                                                                         

         

TIỂU SỬ

BIÊN NIÊN

 

PHỤ CHÍNH ĐẠI THẦN

NGUYỄN VĂN TƯỜNG 

(1824 - 1886),

kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa thực dân Pháp

 

                                         

 

 

            NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN 2006

 

                                                                                                                    

 

          NGUYEÃN VAÊN TÖÔØNG 
(1824 - 1886), 
MOÄT NGÖÔØI TRUNG NGHÓA

 

     

 

NGUYỄN

VĂN TƯỜNG

(1824 -  1886)

- THƠ -

VÀI NÉT VỀ CON NGƯỜI, TÂM HỒN

     & TƯ  TƯỞNG      

trần xuân an

biên soạn

(khảo luận, chú giải...)

& nhiều tác giả

 

chưa xuất bản sách in giấy

 

 

 

 

 

                                                                                            Giá: 

 

 


CÁC PHỤ LIỆU

Bản đồ Tahiti (TAITI), Bernard vẽ vào năm 1774

 

Bản đồ Tahiti (TAITI), Durviller  vẽ vào năm 1834

 


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   BÌA SÁCH PHÁC THẢO

 

BÌA 1 (cuốn 1)

 

TRẦN XUÂN AN

 

NGUYEÃN VAÊN TÖÔØNG 
(1824 - 1886), 
MOÄT NGÖÔØI TRUNG NGHÓA

 

KHẢO LUẬN VỀ MỘT VÀI KHÍA CẠNH SỬ HỌC

 

 

 

nhà xuất bản

thanh niên

2006

 

BÌA 4 (cuốn 1)

 

 

 

TRẦN XUÂN AN

 

NGUYEÃN VAÊN TÖÔØNG 
(1824 - 1886), 
MOÄT NGÖÔØI TRUNG NGHÓA

 

KHẢO LUẬN

VỀ MỘT VÀI KHÍA CẠNH SỬ HỌC

                                            

nxb. THANH NIÊN

2006

                                                

        

TRẦN XUÂN AN

                                   

TIỂU SỬ BIÊN NIÊN

PHỤ CHÍNH ĐẠI THẦN

NGUYỄN

VĂN TƯỜNG 

(1824 - 1886)

kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa thực dân Pháp

                             

                 

                             

 

  NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN  2006

 

                                                     

 

NGUYỄN VĂN TƯỜNG

(1824 - 1886)

- THƠ -

VÀI  NÉT VỀ CON NGƯỜI,

TÂM  HỒN & TƯ TƯỞNG 

trần xuân an

(biên soạn, chú giải...)

& nhiều tác giả

 

chưa xuất bản sách in giấy

 

 

                                                                               Giá:

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________

 

 

 

BÌA 1 (cuốn 2)

 

 

 

                                                                                                         

        TRẦN XUÂN AN        

 

 

                                                                                              

 

                                                  

                                                                                                                    

 

 

TIỂU SỬ

BIÊN NIÊN

 

PHỤ CHÍNH ĐẠI THẦN

NGUYỄN VĂN TƯỜNG 

(1824 - 1886),

kẻ thù không đội trời chung

 của chủ nghĩa thực dân Pháp

 

                                                             

                                                                    

 

 

            NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN  2006

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

BÌA 1 (cuốn 2)

 

 

 

                                                                                                         

        TRẦN XUÂN AN        

 

 

                                                                                              

 

                                                  

                                                                                                                    

 

 

TIỂU SỬ

BIÊN NIÊN

 

PHỤ CHÍNH ĐẠI THẦN

NGUYỄN VĂN TƯỜNG 

(1824 - 1886),

kẻ thù không đội trời chung

 của chủ nghĩa thực dân Pháp

 

                                                              

     

                                                        

   

 

            NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN  2006

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

BÌA 4 (cuốn 2)

 

 

 

TRẦN XUÂN AN

                                                                                                         

         

TIỂU SỬ

BIÊN NIÊN

 

PHỤ CHÍNH ĐẠI THẦN

NGUYỄN VĂN TƯỜNG 

(1824 - 1886)

kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa thực dân Pháp 

              NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN 2006

 

                                         

 

             

                         

 

TRẦN XUÂN AN

 

NGUYEÃN VAÊN TÖÔØNG 
(1824 - 1886), 
MOÄT NGÖÔØI TRUNG NGHÓA

 

KHẢO LUẬN

VỀ MỘT VÀI KHÍA CẠNH SỬ HỌC

                                            

nxb. THANH NIÊN

2006

     

 

NGUYỄN

VĂN TƯỜNG

(1824 -  1886)

- THƠ -

VÀI NÉT VỀ CON NGƯỜI, TÂM HỒN

     & TƯ  TƯỞNG      

trần xuân an

(biên soạn, chú giải...)

& nhiều tác giả

 

chưa xuất bản sách in giấy

 

 

                                                                                            Giá: 

 

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 BÌA SÁCH HOÀN CHỈNH

do Nguyễn Liên Châu (Hồ Quốc Nhạc) & Phượng

thực hiện thao tác kĩ thuật & mĩ thuật:

 

Vui lòng bấm (click) vào mỗi tấm ảnh bìa, nếu người đọc kính mến và thân ái muốn nhìn bìa sách được phóng to hơn.

Khi đã thấy bìa sách được phóng to, hiển thị ở một trang web khác, xin lưu ý thêm nút bấm phóng to cỡ lớn nhất (largest), hình vuông, bốn mũi tên (thu vào, bung ra) ở bốn góc, ẩn / hiện tại khoảng cuối bìa sách (cuối màn hình), phía bên phải.

 

  

 

 

Vì sự chậm trễ của họa sĩ MQV. nào đó, vốn cộng tác với Phòng Kĩ thuật xuất bản của Nxb. VHSG. ... ...

Rất đáng tiếc và đáng trách ... ...

 

Trước tình huống đó, tác giả đã được sự hỗ trợ nhanh chóng của nhà thơ Nguyễn Liên Châu (Hồ Quốc Nhạc) & Phượng (kĩ thuật viên đồ họa vi tính), trong việc thực hiện 2 bìa sách (chỉ trong ngày 05 tháng 10 HB6 [2006], hai bìa sách đã hoàn chỉnh; nhà văn Ngô Thị Hạnh [Cn. Nxb. Thanh Niên] đã đưa đi xuất phim). Nhưng do "sự cố chậm trễ" (!?!) đó, đến hôm nay, hai cuốn sách hiện vẫn còn ở trong công đoạn in ấn!

 

Mong rằng không còn sự cố nào xảy ra, để trong tuần tới, hai cuốn sách sẽ được phát hành tại các nhà sách (có thể theo hệ thống của FAHASA)!

 

Kính cáo lỗi về sự chậm trễ ngoài ý muốn của tác giả.

 

Trân trọng,

Trần Xuân An

Thứ năm (thứ sáu cũ), 06-10 HB6 (2006).

 

 

___________________________________________________

___________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ Thực sự không có nhà xuất bản nào có tên là "Web & Giấy" cả; đó chỉ là ví dụ để điền vào chỗ trống trên bìa sách do TXA. lần đầu tiên thực tập bằng phần mềm CorelDRAW, dành cho cuốn sách về thơ Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886), sẽ được xuất bản với hình thức in giấy, khi đã có giấy phép...

 

 

+++ Nói chung, "nhiều tác giả" là một cụm từ khá cố định, dùng để chỉ nhiều người góp phần lao động sáng tác, dịch thuật, nghiên cứu, biên soạn một tác phẩm thuộc một hoặc nhiều thể loại nào đó; tác phẩm ấy đã được một tác giả (chịu trách nhiệm chính) thực hiện hoặc nhiều tác giả (cùng chịu trách nhiệm) chung sức vào quá trình tổ chức, xây dựng thành bản thảo, ấn phẩm hoàn chỉnh. Nguyên nghĩa và nghĩa khái quát cố định của từ "tác giả" đã được định nghĩa ở các cuốn từ điển (Hán - Việt từ điển / Đào Duy Anh; Từ điển tiếng Việt / Hoàng Phê [chủ biên]; Từ điển bách khoa Việt Nam, tập IV / HĐQGCĐBS....). Sở dĩ phải ghi chú rõ ràng như vậy, bởi theo lối dùng từ tiếng Việt thông thường, người ta lại có sự phân biệt nhất định giữa "tác giả" với "dịch giả", với "soạn giả", với "nhà nghiên cứu"...; bởi lẽ khác, "tác giả" thường chỉ được hiểu ở nghĩa hẹp là người sáng tác văn chương, nghệ thuật hư cấu và phi hư cấu hay bài báo, cuốn tiểu luận có tính sáng tạo đặc thù cao, trong khi các nhà sử học hầu như chỉ chú trọng đến lĩnh vực "thuật" với nghĩa thuật sự (và phân tích, bình luận trên cơ sở chính là sự kiện - nhân vật được thuật lại), chứ không phải lĩnh vực "tác" với nghĩa sáng tác theo cách hiểu trong một câu văn cổ xưa (Khổng Tử) hay theo cách hiểu lệch thông thường. Thật ra, nguyên nghĩa của chữ "tác" chỉ là làm nên, tạo ra, và nhà sử học cũng là tác giả công trình sử học đúng nghĩa (tôn trọng sự thật lịch sử đến mức tối đa) của mình.

Từ những lẽ đó, cụm từ "nhiều tác giả" phải được hiểu chính xác như một thuật ngữ đơn nghĩa và cố định như trên: Những người cùng làm ra một tác phẩm (một công trình) khoa học hoặc nghệ thuật.

Đây là ghi chú riêng cho cuốn sách nghiên cứu, tham luận khoa học về Nguyễn Văn Tường và chủ yếu là phiên dịch, chú giải thơ Nguyễn Văn Tường: "Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) - Thơ - Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng" (tập hợp một vài bài nghiên cứu sử học về Nguyễn Văn Tường, các bản phiên âm, dịch nghĩa, dịch thơ, [có hiệu đính], giới thiệu thơ Nguyễn Văn Tường của nhiều tác giả với sự đồng ý của các tác giả ấy; Trần Xuân An biên soạn - khảo luận, chú giải, chuyển một số bản dịch nghĩa ra bản dịch thơ, và hoàn toàn độc lập xử lí, tổ chức bản thảo, ấn phẩm):

 

NGUYEN VAN TUONG, THO,VAI NET VE CON NGUOI, TAM HON VA TU TUONG – Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), thơ – Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng (biên soạn – nghiên cứu, phản bác, và tập hợp một số bản dịch, bài khảo luận văn học và sử học về NVT.), 2000 & 2003.

 

Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 8-2005:          

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/805_index.htm

 

Nguyên tác chữ Hán -- Web. Tác phẩm Trần Xuân An, tháng 10-2006:          

http://www.tranxuanan-writer-3.blogspot.com

 

http://www.tranxuanan-writer-4.blogspot.com

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________

___________________________________________________

 

 

 

Trân trọng kính mời xem:

Việc in ấn hai cuốn sách mới về nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường đã hoàn tất vào ngày 16-10 HB6 (2006).  

[ngày 17-10 HB6 (2006)]:   

http://www.tranxuanan-thbao.blogspot.com